Ontwikkeling clustering & duurzame kassen glastuinbouw De Hoven Noord stap dichterbij

Vanaf 14 december ligt het Ontwerpbestemmingsplan ‘Glastuinbouw De Hoven Noord’ 6 weken ter inzage bij de gemeente Zutphen. Dit voorgenomen plan zorgt voor een clustering van circa 20 ha glastuinbouw langs het spoor bij de Weg naar Voorst.  Op de drie bestaande glastuinbouw locaties aan de Voorste Overmarsweg en Hoveniersweg wordt de glastuinbouw komende jaren verwijderd. De nieuwe glastuinbouw komt zo ook op een meer logische plek buiten de wijk die ook beter is afgestemd op de aan- en afvoer van vrachtwagens van en naar de kassen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van het nieuws rondom de Hoven Noord

Wanneer gebeurt er wat?

Bekijk hieronder de tijdlijn, vanaf de start in 2015 tot waar we nu mee bezig zijn en wat de verwachte planning is

Hoe gaat De Hoven er in de toekomst uit zien?

De Hoven is een wijk met een uniek dorpskarakter gelegen in een uniek gebied binnen de gemeente Zutphen.

Langs de IJsel en omgeven door natuurgebied, landerijen, tuinderijen is de Hoven met Zutphen verbonden door de oude IJssselbrug. Met de drukte van de stad enerzijds en de rust van het landelijk- of rivierengebied anderzijds. De Hoven Noord ligt aan de buitenrand van het gebied. Voor De Hoven Noord zijn de laatste jaren de nodige visies en plannen uitgewerkt. Zoals de Structuurvisie Noordrand De Hoven, het ideeënboek De Hoven en het wijkontwikkelingsplan. Nu is het moment gekomen om door te ontwikkelen naar een Masterplan (inrichtingsplan) voor De Hoven Noord met ruimte voor nieuwbouw, clustering van de glastuinbouw en ruimte voor agrariërs, recreatie en natuur. Met aandacht voor de bestaande woon- en werkomgeving, en in samenspraak met de huidige en toekomstige gebruikers.

Masterplan

De eerste fase is het ontwikkelen van het zogenaamde Masterplan. Dit plan gaat over het gehele gebied van De Hoven Noord en geeft letterlijk een beeld van de mogelijke landschappelijke en stedelijke invulling. U kunt op verschillende momenten meedenken over en reageren op de planontwikkeling. Het Masterplan wordt op deze website gepubliceerd. Ook komt er een inloopmoment in het voorjaar.

Stedenbouwkundig plan

Het Stedenbouwkundig plan is de uitwerking van de eerste fase van het Masterplan. Het plan bestaat uit een verkavelingsplan met tekeningen, foto’s, sfeerbeelden en beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Zoals het soort bebouwing, de voorzieningen, het groen, waterpartijen, maar ook parkeerplaatsen en mogelijke speelplekken.

Inrichtingsplan openbare ruimte

In het inrichtingsplan openbare ruimte wordt de inrichting van de openbare ruimte vastgelegd, de straten, voetpaden, fietspaden, maar ook het straatmeubilair zoals bankjes en de verlichting, het materiaal van de bestrating, en de groenvoorziening.

Gemeente Zutphen

De Hoven Noord is een ontwikkelprogramma van de gemeente Zutphen.

Eerdere publicaties en besluitvorming kun je op de site van de gemeente lezen.